RODO

Scroll Down
53713289-xl-mini

RODO

POLITYKA PRYWATNOŚCI 

DANYCH OSOBOWYCH NA

WWW.POMORSKA185.PL

- dalej „Serwis” 

 

§ 1

Dane osobowe Klientów, Użytkowników i innych osób odwiedzających stronę internetową, na której znajduje się Serwis, przetwarzane są zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.Urz.UE.L Nr 119, str. 1), zwanym dalej „RODO”, oraz z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2018 poz. 1000, ze zm.), zwaną dalej „UODO”, a także innymi powszechnie obowiązującymi przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych.


§ 2

 1. Administratorem danych osobowych Klientów, Użytkowników i innych osób odwiedzających stronę internetową jest Baltic Estate Spółka z o.o. z siedzibą w Gdańsku 80-298 przy ul. Azymutalnej 9, KRS: 0000828951, REGON: 385550972, NIP: 5842791364 (zwana dalej „Administratorem”).
 2. We wszystkich sprawach związanych z danymi osobowymi, z Administratorem można skontaktować się listownie pod wskazanym wyżej adresem, wysyłając maila na adres biuro@balticestate.pl lub dzwoniąc pod numer +48 797 019 628.
 3. Dane osobowe będą przetwarzane:
  1. w razie skierowania do Administratora zapytania, pozostawienia prośby o złożenie oferty przy pomocy danych kontaktowych umieszczonych w Serwisie:  w celu odpowiedzi na zapytanie lub w celu złożenia oferty, jeśli Administrator został poproszony o jej złożenie, oraz zawarcia umowy o świadczenie usług/sprzedaży towarów przez Administratora lub jego współpracowników – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO (tj. przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora - tym interesem jest odpowiedź na zapytanie, nawiązanie kontaktu z osobą zwracającą się do Administratora) oraz art. 6 ust. 1 lit. b RODO  (tj. przetwarzanie jest niezbędne do podjęcia działań na Państwa żądanie);
  2. w razie zawarcia umowy świadczenia usług/sprzedaży towarów: w celu wykonania umowy przez Administratora lub jego współpracowników – na podstawie art. 6 ust, 1 lit. b RODO (tj. przetwarzanie jest niezbędne w celu wykonania umowy); w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami - na podstawie art. 6 ust. 1, lit. f RODO (tj. przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora, jakimi są ustalenie, dochodzenie lub obrona przed roszczeniami); w celu zrealizowania obowiązków prawnych związanych z umową, w szczególności obowiązków prawnych, księgowych i podatkowych - na podstawie art. 6 ust. 1, lit. c RODO (tj. przetwarzanie jest niezbędne dla wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze/jego współpracownikach);
  3. w związku z wykorzystaniem plików cookies i korzystaniem z narzędzi internetowych: do celu wynikającego z prawnie uzasadnionego interesu realizowanego przez Administratora, jakim jest zapewnienie działania strony internetowej www.balticestate.pl – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO; w celu zapewnienia odpowiednich funkcjonalności i wydajności strony internetowej www.balticestate.pl – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO, czyli udzielonej zgody, w celu podejmowania działań marketingowych – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO, czyli udzielonej zgody;
 4. Jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie udzielonej zgody, zgoda ta może być w każdym czasie cofnięta za pomocą formularza dostępnego w załączniku nr 2 poniżej.  Wycofanie zgody nie wpływa jednak na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano przed wycofaniem udzielonej zgody.
 5. Dane osobowe mogą być przekazywane: podmiotom zewnętrznym świadczący na rzecz Administratora usługi hostingu poczty elektronicznej, hostingu strony internetowej, obsługi strony internetowej. obsługi płatności, podmiotom świadczącym usługi kurierskie, usługi księgowe, usługi prawne - Kancelariom Radców Prawnych, a także podmiotom i organom, którym Administrator zobowiązany jest przekazać dane na podstawie obowiązujących przepisów prawa. 
 6. Serwis korzysta z narzędzi Google Ads dostarczanych przez Google LLC oraz narzędzi Facebook Ads i Facebook Pixel dostarczanych przez Facebook Inc., co wiąże się z wykorzystywaniem plików cookies Google i Facebook oraz przetwarzaniem danych osobowych. Narzędzie to wykorzystywane jest przez Serwis w celu śledzenia konwersji reklamowych oraz remarketingu, prezentowania reklam dostosowanych do zainteresowań, preferencji Klientów, Użytkowników i innych osób odwiedzających stronę internetową i w takich też celach przetwarzane są w związku z tym dane osobowe. Rodzaje danych zbierane przez poszczególne pliki cookies zostały określone w formularzu zgody na używanie plików cookies i zgody na przetwarzanie danych osobowych. Dane zbierane są za pomocą zewnętrznych plików cookies, czyli plików cookies pochodzących od dostawcy narzędzia Google Ads oraz dostawcy Facebook Ads i Facebook Pixel, co stanowi źródło pochodzenia danych. Zbieranie informacji o użytkownikach Serwisu (w szczególności o ich aktywności w sieci) i publikowanie na tej podstawie spersonalizowanych reklam, w tym na innych stronach internetowych, ma charakter zautomatyzowany (czyli automatycznie podejmowana jest decyzja o wyświetleniu danej reklamy). Szczegółowe zasady dotyczące działania tego narzędzia, w tym automatycznego wyświetlania spersonalizowanych reklam są dostępne pod następującym adresem witryny internetowej: https://policies.google.com/technologies/partner-sites (dla Google Ads) oraz https://www.facebook.com/policies_center (dla Facebook Ads i Facebook Pixel). Zautomatyzowane wyświetlanie spersonalizowanych reklam (w tym na innych stronach internetowych), powoduje, że użytkownik może wielokrotnie natrafiać w sieci na reklamy produktów Administratora, co w konsekwencji może wpływać na decyzję o zakupie produktu. W związku z korzystaniem z narzędzi Google Ads dostarczanych przez Google LLC dane są przekazywane do Mountain View, Kalifornia, Stany Zjednoczone (siedziba Google LLC). Wobec korzystania z narzędzi Facebook Ads i Facebook Pixel dostarczanych przez Facebook Inc dane przekazywane są do Menlo Park, Kalifornia, Stany Zjednoczone (siedziba Facebook Inc.). Google LLC oraz Facebook Inc. przystąpiły do programu Tarcza Prywatności (co zapewnia odpowiedni poziom zabezpieczeń). Komisja Europejska stwierdziła odpowiedni poziom ochrony danych osobowych w przypadku przedsiębiorstw, które przystąpiły do programu Tarcza Prywatności.  
 7. Dane osobowe Klientów, Użytkowników i innych osób odwiedzających stronę internetową nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani żadnej organizacji międzynarodowej, poza wyjątkami wskazanymi w punkcie 5 i 6.
 8. Dane osobowe będą przetwarzane do czasu zakończenia świadczenia usług lub wniesienia przez Państwa sprzeciwu. W związku ze skierowanym zapytaniem/prośbą o złożenie oferty, dane osobowe będą przetwarzane do czasu zrealizowania zapytania, prośby lub wniesienia przez Państwa sprzeciwu. Dane osobowe Klientów, z którymi Administrator lub jego współpracownicy zawarli umowy będą przetwarzane przez cały czas trwania umowy, a także później do czasu upływu terminu przedawnienia ewentualnych roszczeń wynikających z zawartej umowy oraz do upływu okresu przechowywania dokumentów wymaganego przepisami prawa podatkowego. Dla pozostałych celów Administrator będzie przetwarzał dane osobowe przez czas funkcjonowania plików cookies, przy pomocy których realizuje te cele (czas funkcjonowania poszczególnych plików został określony w formularzu zgody na używanie plików cookies i zgody na przetwarzanie danych osobowych). Istotne jest również, że w przypadku danych przetwarzanych w oparciu o wyrażoną przez użytkownika zgodę (w celu zapewnienia odpowiednich funkcjonalności i wydajności Serwisu, w celach marketingowych) Administrator nie będzie przetwarzał danych dłużej niż do czasu wycofania przez użytkownika zgody. 
 9. Każda osoba, której dane osobowe przetwarza Administrator, może domagać się od Administratora dostępu do treści swoich danych i otrzymania ich kopii, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania oraz przeniesienia danych. Może też domagać usunięcia danych w razie wystąpienia okoliczności wymienionych w art. 17 RODO.
 10. Każda osoba ma prawo wnieść w dowolnym momencie sprzeciw wobec przetwarzania danych dla realizacji interesów Administratora wskazanych w pkt 3 powyżej. W takiej sytuacji Administrator przestanie przetwarzać dane, chyba że wykaże istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec Państwa interesów, praw i wolności użytkownika lub wykaże, że jest to niezbędne dla niego do ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami. 
 11. Każda osoba, której dane osobowe przetwarza Administrator ma też prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO lub UODO.
 12. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Niemniej brak ich podania może utrudnić lub uniemożliwić zawarcie umowy o świadczenie usług/sprzedaż towarów albo utrudnić/uniemożliwić korzystanie z funkcjonalności strony, w szczególności korzystanie z Serwisu/złożenie zapytania przy pomocy danych kontaktowych umieszczonych w Serwisie.
 13. Informacje o niektórych zachowaniach użytkowników Serwisu podlegają logowaniu w warstwie serwerowej. Dane te są wykorzystywane wyłącznie w celu administrowania Serwisem oraz w celu zapewnienia jak najbardziej sprawnej obsługi świadczonych usług hostingowych. Przeglądane zasoby identyfikowane są poprzez adresy URL. Ponadto zapisowi mogą podlegać:
  1. czas nadejścia zapytania,
  2. czas wysłania odpowiedzi,
  3. nazwę stacji klienta – identyfikacja realizowana przez protokół HTTP,
  4. informacje o błędach jakie nastąpiły przy realizacji transakcji HTTP,
  5. adres URL strony poprzednio odwiedzanej przez użytkownika Serwisu (referer link) – w przypadku gdy przejście do Serwisu nastąpiło przez odnośnik,
  6. informacje o przeglądarce użytkownika Serwisu.

   Dane powyższe nie są kojarzone z konkretnymi osobami przeglądającymi strony i są wykorzystywane jedynie dla celów administrowania serwerem.
 14. Podmiot zewnętrzny świadczy na naszą rzecz usługi w zakresie hostingu i prezentacji stron internetowych – na podstawie powierzenia temu podmiotowi przetwarzania danych osobowych. Dane zgromadzone w ramach korzystania z naszej strony internetowej (w szczególności dane przekazane za pomocą formularzy zamieszczonych na naszej stronie internetowej) przechowywane są na serwerach należących do tego podmiotu, wyłącznie w zakresie wynikającym z niniejszej polityki prywatności. Wskazany podmiot zewnętrzny ma siedzibę na terenie Unii Europejskiej.

 

 

 

KLAUZULA INFORMACYJNA DLA KLIENTÓW

(pozyskanie informacji od osoby, której dane dotyczą)


Wykonując obowiązek z  wynikający z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.Urz. L 119/1, 4/05/2016) zwanego dalej „rozporządzeniem”, informuję, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Baltic Estate Spółka z o.o. z siedzibą w Gdańsku 80-298 przy ul. Azymutalnej 9, KRS: 0000828951, REGON: 385550972, NIP: 5842791364;
 2. Z administratorem można skontaktować się listownie pod wskazanym wyżej adresem, wysyłając maila na adres biuro@balticestate.pl lub dzwoniąc pod numer +48 797 019 628;
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celach związanych z obsługą transakcji dokonywanych w ramach działalności gospodarczej Administratora i jego współpracowników, co obejmuje: cele kontaktowe, handlowe i marketingowe, oraz w celach zawarcia i wykonywania na moją rzecz umowy o świadczenie usług/sprzedaż towarów, w celu zapewnienia funkcjonalności witryny internetowej www.balticestate.pl oraz w celach wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora,
 4. Pani/Pana dane mogą być przekazane jedynie: upoważnionym pracownikom i współpracownikom Administratora, podmiotom zewnętrznym świadczącym usługi na rzecz Administratora, w szczególności usługi doradztwa, usługi księgowe, usługi prawne; a także organom administracji publicznej oraz sądom;
 5. Pani/Pana dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani żadnej organizacji międzynarodowej;
 6. Pani/Pana dane będą przechowywane do czasu przedawnienia roszczeń z nich wynikających;
 7. Ma Pani/Pan prawo domagać się od administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, a także przeniesienia danych osobowych;
 8. Ma Pani/Pan prawo wnieść do administratora sprzeciw wobec czynności przetwarzania, a także wnieść skargę do organu nadzorczego, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie przez Administratora narusza przepisy prawa;
 9. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych nie jest wymogiem ustawowym czy umownym. Nie jest Pani/Pan zobowiązana/y do ich podania, ale konsekwencją niepodania danych osobowych będzie m.in. niemożność zawarcia umowy dotyczącej usług świadczonych/towarów sprzedawanych przez Administratora;
 10. Administrator nie będzie podejmował wobec Pani/Pana decyzji opartych wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym w formie profilowania;

 


POLITYKA PLIKÓW COOKIES

NA WWW.BALTICESTATE.PL

 

 1. Witryna internetowa www.balticestate.pl (zwana dalej „Serwisem”) korzysta z plików cookies.
 2. Pliki cookies to niewielkie informacje tekstowe, przechowywane na urządzeniu końcowym użytkownika Serwisu – czyli osoby korzystającej z funkcjonalności Serwisu lub tylko odwiedzającej Serwis. Zazwyczaj obejmują one unikalny numer, nazwę strony, z której takie pliki pochodzą i czas ich znajdowania się na urządzeniu końcowym użytkownika Serwisu.
 3. Spółka pn. Baltic Estate Spółka z o.o. z siedzibą w Gdańsku 80-298 przy ul. Azymutalnej 9, KRS: 0000828951, REGON: 385550972, NIP: 5842791364– ADMINISTRATOR - zamieszcza pliki cookies na urządzeniu końcowym użytkownika Serwisu oraz uzyskuje dostęp do informacji zawartych w tych plikach. 
 4. W związku z korzystaniem z narzędzi internetowych m.in. Google Ads, Facebook Ads i Facebook Pixel Serwis wykorzystuje również pliki cookies zewnętrzne, czyli pochodzące od dostawców tych narzędzi.
 5. Serwis korzysta z plików cookies, które są niezbędne do działania Serwisu, a także plików cookies zapewniających odpowiednie funkcjonalności i wydajność Serwisu. Serwis wykorzystuje też pliki marketingowe, w związku korzystaniem m.in. z narzędzi Google Ads, Facebook Ads  i Facebook Pixel. 
 6. W sytuacji przetwarzania danych osobowych w związku z wykorzystaniem plików cookies niezbędnych do działania Serwisu, przetwarzanie to następuje na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO - przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora.
 7. W sytuacji przetwarzania danych osobowych w związku z wykorzystaniem plików cookies zapewniających odpowiednie funkcjonalności i wydajność Serwisu, jak również w sytuacji przetwarzania danych osobowych w związku z wykorzystaniem plików cookies marketingowych (przetwarzaniem danych w celach marketingowych), przetwarzanie to następuje na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO – czyli na podstawie udzielonej zgody. Zgoda ta może być w każdym czasie cofnięta za pomocą formularza dostępnego w załączniku nr 2 poniżej . Wycofanie zgody nie wpływa jednak na zgodność z prawem czynności przetwarzania, których dokonano przed wycofaniem zgody.
 8. Więcej informacji dotyczących przetwarzania danych osobowych, w szczególności tożsamości Administratora, zasad przetwarzania, praw osób, których dane dotyczą dostępne w polityce prywatności przetwarzania danych osobowych.
 9. Użytkownicy Serwisu mogą skonfigurować używane oprogramowanie do przeglądania stron internetowych (tj. przeglądarkę internetową), aby uniemożliwić/ograniczyć przechowywanie plików cookies na urządzeniach końcowym użytkowników Serwisu. 
 10. Użytkownicy Serwisu mogą też usunąć zapisane już pliki cookies przez odpowiednie ustawienia przeglądarki internetowej, czy programy lub narzędzia do tego dedykowane. 
 11. Aby skonfigurować ustawienia plików cookies, należy postępować zgodnie z instrukcjami udostępnionymi na stronach poszczególnych przeglądarek, w szczególności:
  1. Google Chrome https://support.google.com/chrome/answer/95647?co=GENIE.Platform%3DDesktop&hl=pl
  2. Safari https://support.apple.com/pl-pl/guide/safari/sfri11471/mac
  3. Microsoft Edge https://support.microsoft.com/pl-pl/help/10607/microsoft-edge-view-delete-browser-history
  4. Firefox https://support.mozilla.org/pl/kb/usuwanie-ciasteczek-i-danych-stronfirefox?redirectlocale= pl&redirectslug=usuwanie-ciasteczek
  5. Opera https://help.opera.com/pl/latest/web-preferences/#cookies
  6. Internet Explorer https://support.microsoft.com/pl-pl/help/278835/how-to-delete-cookie-files-in-internet-explorer
 12. Ograniczenie/wyłączenie stosowania plików cookies może wpływać na funkcjonalności Serwisu, tak też utrudnić lub uniemożliwić korzystania ze wszystkich funkcjonalności Serwisu.
Oświadczenie obejmujące zgodę na przetwarzanie danych osobowychOświadczenie obejmujące zgodę na przetwarzanie danych osobowychOświadczenie o wycofaniu zgody na przetwarzanie danych osobowychOświadczenie o wycofaniu zgody na przetwarzanie danych osobowych

Masz pytania?

Zostaw kontakt, oddzwonimy!